Addtechs uppförandekod - Code of Conduct

Addtechs hållbarhetsarbete utgår från koncernens uppförandekod (Code of Conduct). Miljö, etik och moral är de centrala koncepten inom CSR och har sedan länge varit en del av koncernens verksamhet.

Koncernens Code of Conduct gäller för samtliga anställda i den egna verksamheten och i relationen med leverantörer av produkter och tjänster. Ambitionen är att dotterbolagen ska arbeta tillsammans med leverantörerna för att åstadkomma positiva förändringar. Addtechkoncernens Code of Conduct stöder FN:s Global Compact, ILO:s kärnkonventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Addtechs uppförandekod >

Visselblåsarfunktion

Addtech/Tufvassons AB strävar efter att upprätthålla ett transparent affärsklimat och hög affärsetik. Vi värderar allas säkerhet och respekterar alla som berörs av våra verksamheter. Vi erbjuder därför en visselblåsartjänst som kan användas av envar för att uppmärksamma om något inte hanteras i linje med våra värderingar och uppförandekod. För att garantera anonymitet för den som blåser i visslan använder vi en extern partner, Whistle B.

Följ länken nedan för att komma till vår externa visselblåsarfunktion. Där finns mer information på ett flertal språk: https://report.whistleb.com/sv/addtech